Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

06.08.2013

Opracowanie modelu biznesowego obsługi kluczowego procesu biznesowego Towarzystwa Ubezpieczeń

Opis: Firma Eversoft współpracowała z jednym z liderów branży ubezpieczeniowej oferując swoje kompetencje consultingowe przy optymalizacji wybranych procesów biznesowych, kluczowych  z perspektywy działalności Towarzystwa. Eksperci wykonali kompletne analizy krytycznego modelu, a następnie przygotowali rekomendacje zmian oraz plan ich implementacji. Wdrożenie zmodernizowanego procesu zostało zrealizowane w całości przy jednoczesnym zapewnieniu płynności działania organizacji przy przechodzeniu na nowe procedury i przy zagwarantowaniu  braku negatywnego wpływu na obsługę klientów.

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) / Deloitte / Infovide

11.07.2013

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizowania i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Opis: Firma Eversoft uczestniczyła w jednym z najważniejszych projektów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Projekt ten dotyka wszystkich obywateli i dlatego krytycznym aspektem jego przygotowania stało się odpowiednie zaprojektowanie koncepcji realizacji i architektury biznesowej.

Czytaj więcej...

Republic Fund for Pension and Disability Insurance (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

11.07.2013

Serbian Consolidation of Collection and Pension Administration Reform Project

Opis: Firma Eversoft brała udział w projekcie consultingowym Banku Światowego dla Serbii wykonując optymalizację procesów operacyjnych z jednoczesnym definiowaniem wymagań funkcjonalnych rekomendowanego rozwiązania informatycznego dla serbskiego odpowiedniku ZUS. W wyniku projektu został przygotowany model stanu docelowego procesów oraz propozycja rozwiązania informatycznego spełniającego wymagania stawiane przed nowoczesnym systemem wspierającym krytyczne, z perspektywy budżetu państwa, przepływy pieniężne.


Klient: Republic Fund for Pension and Disability Insurance (odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Charakterystyka Projektu:

  • Projekt Banku Światowego realizowany we współpracy z partnerami kanadyjskimi i serbskimi
  • Istotny wpływ na budżet państwa – zmiana modelu systemu ubezpieczeń społecznych (budżet RFPDI – 18,5 mld zł)
  • Analizowane procesy dot. 2,7 mln ubezpieczonych i 1,3 mln emerytów i rencistów

Zakres prac:

  • Analiza stanu bieżącego (m.in. model procesów biznesowych)
  • Opracowanie modelu stanu docelowego
  • Projekt docelowego rozwiązania informatycznego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Deloitte

11.07.2013

Opracowanie, optymalizacja procesów i procedur obsługi klientów

Opis: Firma Eversoft została zaangażowana przez Deloitte w prace na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Klienta Deloitte w projekcie Opracowania i optymalizacji procedur określających standardy obsługi klientów ZUS. Zakres zaangażowania Eversoft dotyczy współpracy w analizie procesów, organizacji oraz systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klienta oraz identyfikacji możliwości usprawnień.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta stołecznego Warszawa

11.07.2013

Elektroniczna Warszawska Informacja Szpitalna (ELWIS)

Opis: Firma Eversoft przygotowała analizę wymagań funkcjonalnych, wykonanie oprogramowania i zapewniła wdrożenie kompleksowego systemu dla warszawskich szpitali. Projekt ten obejmował wszystkie trzy obszary usług firmy i znakomicie obrazuje jej zdolność do przeprowadzenia klienta przez cały proces optymalizacji systemu zarządzania: począwszy od rozpoznania procesów biznesowych, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po jego wdrożenie. Zostało w pełni potwierdzone szerokie doświadczenie i zakres kompetencji oraz wiarygodność zespołu Eversoft.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta stołecznego Warszawa

11.07.2013

Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania

Opis: Firma Eversoft, na zamówienie Urzędu Miasta stołecznego Warszawy, została zaangażowana do realizacji projektu, w którym krytycznym elementem było właściwe zdefiniowanie zasad koordynacji współpracy między służbami ratunkowymi w mieście, a administracją samorządową. Wymagało to przeprowadzenia gruntownej i złożonej analizy funkcjonowania wszystkich obszarów współdziałania służb i zaprojektowania rozwiązania organizacyjnego i procesowego, które będzie sprawnie funkcjonowało we współczesnych i przyszłych realiach. Opracowany przez ekspertów Eversoft model procesów zarządzania zintegrowanym stanowiskiem koordynacji i reagowania zostało zaakceptowany do wdrożenia.

Czytaj więcej...

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

11.07.2013

Usługi doradcze dotyczące zdefiniowania zakresu projektu na wykonanie analizy biznesowej i systemowej pod katem wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Opis: Firma Eversoft zrealizowała usługę consultingową, której celem było przygotowanie założeń, zakresu oraz opisu przedmiotu zamówienia do projektu wykonania, w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej, analizy biznesowej i systemowej pod kątem zdefiniowania wymagań na system klasy ERP. Dzięki kompleksowemu rozpoznaniu potrzeb Klienta oraz kontekstu projektu zostały precyzyjnie określone warunki zamówienia, co pozwoliło Spółce na skuteczne przeprowadzenie procesu postępowania przetargowego i wyłonienie wiarygodnego partnera.

Czytaj więcej...

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

11.07.2013

Usługi doradcze związane z wykonaniem analizy procesów biznesowych pod kątem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Opis: Usługi consultingowe firmy Eversoft są wykorzystywane na polu działań zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej oraz usprawniania systemu zarządzania w biznesie. Zespół firmy ma dokładnie takie kompetencje, jakich wymagał klient, i które są niezbędne przy projektowaniu modelu organizacji i procesów, a także wykorzystania narzędzi informatycznych do optymalizacji biznesowej. Dzięki niezwykłym możliwościom poszerzania kompetencji o działania w różnych obszarach rynku, firma Eversoft umożliwiła klientowi stworzenie projektu wdrożenia odpowiedniego dla jego specyficznych potrzeb biznesowych.

Czytaj więcej...

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

13.08.2013

Opracowanie Planu Ciągłości Działania Systemów Informatycznych

Opis: Wszechstronność kompetencji oraz duże doświadczenie ekspertów Eversoft w realizacji kompleksowych programów/projektów biznesowych i informatycznych umożliwiły firmie współpracę z Gothaer przy realizacji projektu opracowania planu ciągłości działania systemów informatycznych, jako jednego z kluczowych komponentów Planu Ciągłości Działania Spółki (BCP). Dobra znajomość branży ubezpieczeń, połączona z wieloletnią praktyką we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz planów ciągłości działania usług IT w dużych korporacjach, umożliwiła zrealizowanie tego trudnego projektu przy pełnym zaangażowaniu, tak interesariuszy biznesowych, jak i z obszaru IT, w zaplanowanym czasie i budżecie.

Czytaj więcej...

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)

11.07.2013

Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej

Opis: Synergia trzech obszarów usług świadczonych przez  firmę Eversoft została wykorzystana przy tworzeniu systemu informatycznego dla 18 tysięcy Zakładów Opieki Zdrowotnej. Współpraca od zaprojektowania rozwiązania komunikacyjnego, przez przygotowanie narzędzia informatycznego, aż po udostępnienie pełnej platformy systemu, zaowocowała skutecznym wdrożeniem rejestru odpowiadającego współczesnym realiom współpracy w obrębie placówek zdrowotnych. Ranga przedsięwzięcia i sposób jego realizacji podkreślają wiarygodność Eversoft na polu oferowania kompleksowego pakietu usług biznesowych dostosowanego do potrzeb administracji publicznej.

Czytaj więcej...

Asseco Poland SA / Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.07.2013

System Obsługi Świadczeń KSI ZUS

Opis: Firma Eversoft, zaangażowana przez Asseco Poland SA, bierze udział w krajowym projekcie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje m.in. zapewnienie zamawiającemu realizację usług wdrożeniowych w zakresie roll-out’u nowego Systemu Obsługi Świadczeń (SOŚ). W ramach tej współpracy Eversoft świadczy usługi outsourcingowe w odniesieniu do wybranych obszarów procesu wdrożeniowego oraz asysty powdrożeniowej. Projekt ten ilustruje elastyczność firmy Eversoft w dostarczania nowoczesnych i podejmowanych w dużej skali usług wdrożeniowych.

Czytaj więcej...

Polkomtel S.A.

01.01.2013

Umowa Ramowa na udostępnianie konsultantów wspierających obsługę projektów infrastrukturalnych operatora telekomunikacyjnego Polkomtel S.A.

Opis: Skalowalność usług firmy Eversoft jest istotnym elementem we współpracy z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych. Outsourcing pozwala klientowi na znaczne oszczędności w obszarze operacji IT przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że usługi są wykonywane na profesjonalnym poziomie.

Możliwości Eversoft w dopasowywaniu się do zmieniających się potrzeb i skali przedsięwzięć podejmowanych przez Klienta są niezwykle atrakcyjną cechą biznesową, docenianą przez największych graczy rynkowych.

Czytaj więcej...